درباره ما

معرفی شرکت

تاریخچه شرکت مهندسی GEP

در سـال ۱۳۸۵ ایـن شـرکت بـا هـدف ارائـه خدمـات مهندسـی، طراحـی، اجـرا و نظـارت بـر تاسیسـات مکانیکـی و الکتریکـی بنـا نهـاده شـد و بـه کمـک مهندسـین بـا تجربـه و متخصـص خـود توانسـت خدمـات ارزنـده ای در پـروژه هـای بـزرگ و مطـرح کشـور ارائـه نمایـد. در ســال ۱۳۸۹ شــرکت در راســتای توســعه اهــداف خــود و بــا ایجــاد تحــول عمــده در هیئــت مدیــره شـرکت اقـدام بـه راه انـدازی واحـد بازرگانـی جهـت تأمیـن و فـروش تخصصـی تاسیسـات الکتریـکال، مکانیـکال و تهویـه مطبـوع و تبریـد نمـود و در ایـن راسـتا بـا ورود اعضـای متخصـص و بـا تجربـه در ایـن عرصـه توانسـت ضمـن بهـره گیـری از تجربیـات طوالنـی اعضـای جدیـد بـا اتـکاء بـه پشـتوانه فنـی و مهندسـی خـود گام بزرگـی در راسـتای تکمیـل نیازهـای مشـتری چـه در عرصـه فنـي و مهندسـی و چــه در عرصــه تأمیــن تجهیــزات مــورد نیــاز برمبنــای آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا و نیــز نصــب و خدمـات پـس از فـروش بـردارد. امـروز شـرکت GEP بـا اتـکا بـه کادر مدیریتـی بـا تجربـه و کارشناسـان فنـی و متخصـص بـا هـدف بهینــه ســازی طراحــی براســاس هزینــه اولیــه و بهــره بــرداری توانســته اســت در پــروژه هــای بــزرگ عمرانــی موفقیــت چشــمگیری بدســت آورد و یکــی از شــرکت هــای خصوصــی قابــل اطمینــان بــا قابلیــت ارائــه هــم زمــان خدمــات مهندســی، تأمیــن و اجــرا EPC( تبدیــل گردیــده اســت.

خط مشی مدیریت شرکت مهندسی GEP

شـرکت مهندسـی GEP بـا هـدف تحقـق و نگهـداری نظـام مدیریـت کیفـی در طراحـی، فـروش، اجـرا و خدمـات پـس از فـروش خـط مشـی کیفـی زیـر را تدویـن نمـوده اسـت: اعتقــاد عملــی ســازمان بــر بکارگیــری ســه اصــل تجربــه، انعطــاف پذیــری و خدمــات برتــر عامــل بــا مشــتری بــا هــدف دســتیابی بــه حداکثــر رضایتمنــدی مشــتریان بکارگیــری تخصــص هــم زمــان بــا تحقیـق در خصـوص تکنولـوژی هـای نـو بـرای بهینـه سـازی، سـرمایه گـذاری اولیـه و کاهـش هزینـه های بهرهبـرداری در قالـب کاهـش مصـرف انـرژی و جلـب رضایـت مشـتری از طریـق پاسـخگویی و تأمیـن نیازهـای تصریحـی و تدریجـی در قالـب ارزش هـای سـازمانی مسـئولیت پذیـری و صداقـت و احتـرام بـه حقـوق افـراد. مهمتریـن سـرمایه شـرکت، نیـروی انسـانی منطبـق بـر ارزش هـای سـازمان مـی باشـد. و در ایــن راســتا شــرکت در جــذب، آمــوزش و نگهــداری نیــروی انســانی مســئولیت پذیــر و صــادق، حداکثــر تــاش را انجــام خواهــد داد. افزایــش ســطح آگاهــی مشــتریان و واحــد هــای مهندســی مرتبـط از وظایـف مهـم شـرکت محسـوب مـی گـردد. و همچنیـن حفـظ محیـط زیسـت بـه عنـوان امانـت آینـدگان در کلیـه فرآیندهـای سـازمان، دسـتیابی بـه مشـتریان وفـادار از طریـق جلـب رضایـت مشـتری در خریـد کاال و حفـظ رضایتمنـدی در خدمـات پـس از فـروش.

چشم انداز شرکت مهندسی GEP

  • دســتیابی بــه وجــه تمایــز چشــمگیر بــا ســایر رقبــا بــا ارائــه خدمــات مهندســی در تمامــی مراحــل ارائــه خدمــات مهندســی خریــد و تــدارک، ســاخت، اجــرا و راه انــدازی
  • ایجـاد شـبکه خدمـات پـس از فـروش در سراسـر کشـور بـرای دسترسـی بـه خدمـات مـورد نیـاز در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن.
  • حضور در بازار رقابت بین المللی و کسب موفقیت در سایر کشورها
  • ایجـاد باشـگاه مشـتریان وفـادار شـرکت بـه جهـت بروزرسـانی سـطح آگاهـی مشـتریان از طریـق سـمینارهای تخصصـی، بازدیدهـای دورهای و کارگاههـای عملـی.
  • ایجـاد سـازمان کمـک رسـانی بـه کـودکان نیازمنـد در سراسـر کشـور از طریـق تخصیـص بخشـی از درآمـد شـرکت و دعـوت از سـایر همـکاران و مشـتریان شـرکت.
دانلود رزومه شرکت