سرمایه انسانی شرکت Gep Group

آرش غفوری

موسس شرکت ، سهامدار و مدیر بازرگانی

علیرضا کاوسی حمیدپور

مدیرعامل و مدیر فروش

مهدی اوسطی

رئیس هیئت مدیره و مدیر فنی مهندسی

سارا سلامی سرابی

مدیر حقوقی

محمدرضا بهرام آهی

مدیر داخلی و اداری

مصطفی کاوسی حمیدپور

مدیر فناوری اطلاعات

توحید رجبی

مدیر مالی

علی اکبر تردال

مدیر تولید و سرپرست انبار

جواد جباری

سرپرست طراحی و نقشه کشی

فرهاد ابراهیمی

مشاور طراحی و مهندسی

سمیه دژدانی

رئیس دفتر مدیریت

حدیثه طاهری

کارشناس فروش و بازرگانی

حسان الدین کرمی

کارشناس حسابداری

محمود یزدانی دماوندی

کارشناس طراحی و نقشه کشی

علی فتوحی

کارشناس واحد خدمات پس از فروش

جلیل ملکی

کارشناس تولید

محمود خادمی

کارمند اداری

پیمان اسحاق پور

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

علیرضا حامدکجائی

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

سیدپویا حسینیان

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

توحید عبداله پور

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

سیدعلی دبیر سپنجی

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

سیران محمدی

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

یعقوب دهقانی

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

علی جعفری

مسئول فنی